ஆரம்ப நிலையில் சிறுநீரக் கல் பிரச்சனையை கண்டறிந்து சிகிச்சை பெறுவீர் !…. ஆனந்தத்தை அடைவீர்!….